Jumat, 28 Desember 2012

Amtsal

A.     Pengertian Amtsal
Lafal amtsal jamak dari matsal (perumpamaan) atau mitsil (serupa) atau matsil, sama halnya dengan kata syabah atau syabih,[1] kata ini berkonotasi bandngan, contoh, dan lain-lain. Konotasi tersebut dalam kamus besar bahasa Indonesia dirumuskan : “missal : sesuatu yang menggambarkan sebagian dan keseluruhan”.[2]
            Secara terminologis para ahli bahasa arab memakai kata amtsal untuk menunjuk pada :
1.     Suatu kesempatan antara dua variabel yang berbeda akan tetapi ada titik sama yang mempertemukan dua hal yang berbeda itu.
2.     Pepatah atau pribahasa suatuungkapan yang digunakan untuk menggabarkan keserupaan suatu kondisi dengan kondisi lain yang diserupakan kepadanya.[3]
Perbedaan nyata antara tasybih tatsili dengan matsal. Yang pertama menyerupakan dua variabel yang berbeda dalam satu ungkapan atau kalimat, sementara yang kedua menggambakan kondisi tertentu yang kasusnya mirip dengan apa yang terkandung dalam ungkapan tersebut.
Sementara menurut rumusan para ulama antara lain :
*     Rasyid Ridha : amtsal adalah kalimat yang digunakan untuk member kesan dan menggerakkan hati nurani. Bila didengar terus, pegaruhnya akan menyentuh lubuk hati yang paling dalam.[4]
*     Ibn Al-Qayim : amtsal adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukumnya; mendekatkan sesuatu ang abstrak kepada sesuatu yang konkret, atau salah satu dari keduannya yang lainnya.[5]*      

*     Muhammad Bakar Isma’il : amtsal Al-Qur’an adalah mengmpulkan sesuatu dengan sesuau yang lain, baik dengan jalan isti’arah, kinayah atau tasybih.[6]
Jadi dapat disimpulkan amtsal Al-Qur’an adalah menampilkan sesuatu yang hanya ada dalam pikiran (abstrak) dengan deskripsi sesuatu yang dapat diindera (konkret), melalui pengungkapan yang indah dan mempesona, baik dengan jalan tasybih, isti’arah, kinayah atau mursal.
B.     Macam – macam Amtsal Al-Qur’an
Secara garis besar nya ada tiga macam amtsal, antara lain :
1.     Amtsal musharahah
Amtsal musharahah adalah amtsal yang jelas mnggunakan kata-kata perumpamaan aaataaau kata yang menunjukkan  penyerupaan (tasybih).[7]
Contoh ayat :
انزل من ا لسماء ماء فسألت اودية بقدرهافحتمل السيل زبدا رابيا ج ومما يوقدون عليه في الله ا لحق والباطل ج فاؤءماالزبد فيدهب جفاء ج وأما ماينفع الناس فيمكث في ا لارض ج كدلك يضرب ا لله الامثال (الرعد : 17)
Artinya : “Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengembang.dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; dapun yang member manfaat kepada manusia maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan”. (Ar- Ra’ad : 17)
Ø  Wahyu yang diturunkan untuk menghidupkan hati diumpamakan dengan air yang turun untuk menghidupkan bumi. Hati diumpamakan tumbuh-tumbuhan di bumi. Air yang mengalir di lembah-lembah selalu memantulkan buih, begitupula petujuk dan cahaya apabilamelewati hati yang dicemari oleh syahwat. Inilah perumpamaan air, adapun prumpamaan api terlihat pada wamimma yuqidun. Apabila logam dipanaskan, kulitnya akan terkelupas sehingga terlihatlah permata yang diakibatkan poses pemanasan. Demikianlah pulalah hati seorang mukmin yang akan membuang jauh-jauh dengan syahwat.
2.     Amtsal kaminah
Amtsal kaminah adalah amtsal yang tidak menyebutkan dengan jelas kkkata-kata yang menunjukkan perumpamaan, tetapi kalimat itu mengandung pengertian yang mempesona,sebagaimana yang terkandung di dalam ungkapan-ungkapan singkat (ijaz).[8]
a)     Ayat-ayat yang senada dengan perkataan :
خير الاموراوسطها  “sebaik-baik urusan adalah pertengaannya”
أنها بقرة لا فارض ولابكرعوان بين دلك (البقرة : 68)
muda, tapi pertengahan antra itu” (Al-Baqarah : 68)
b)     Ayat-ayat yang senada dengan perkataan
ليس الخبركالعيان  “ bobot sebuah berita berbeda dengan menyaksikannya sendiri”.
وادقال ابراهيم رب أرني كيف تحي الموتي ج قال اولم تؤمن ط قال بلي ولكن ليطمئن قلبي (البقرة:270)
Atinya : “dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata “ya tuhanku, perihatkanlah padamu bagaimana engkau menghidupkan orang mati”. Alah berfirman “belum yakinkah kamu?” Ibrahim menjawab ,”aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku)”. (Al-Baqoroh : 270)

c)      Ayat-ayat yang senada dengan perkataan : “sebagaimana kamu telah menghutangkan, maka kamu akan bayar”
كما تدين تدان  “ apa yang engkau lakukan terhadap orang lain, begitulah ngks diperlakukan oleh orang lain”.
من يعمل سؤا يجزبه (النسا : 123)
Artinya : “ barang siapa yang mengerjkan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dngan kejahatan itu”. (An-Nisa : 123)
3)     Amtsal Mursalah
Amtsal mursalah adalah kalimat-kalimat Al-Qur’an yang disebut secara lepas tanpa ditegaskan redaksi penyerupaan, tetapi dapat digunakan untuk penyerupaan.[9]
Contoh ayat :
قالت امرأةالعزيز الآن حصحص ا لحق أنا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين (يوسف : 51)
Artinya :”berkata istri Al-Aziz,”sekarang jelaslah kebnaran itu, akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya (kepadaku), dan dia termasuk orang-orang yang benar”. (Yusuf:51)
            Para ulama berbeda pendapat tentang ayat-ayat yang mereka namakan amtsa mursalah ini, apa atau bagaimana hukum mempergunakannyasebagai matsal?
            Sebagian ahli ilmu memandang hal demikian sebagian telah keluar dari adab Al-Qur’an. Berkata Ar-razy ketika menafsirkan ayat : لكم دينكم ولي دين (Al-kafirun(109):6)
            Sudah menjadi tradisi orang, menjadikan ini sebagai matsal (untuk membela, membenarkan perbuatannya). Ketika ia harus meninggalkan agama, padahal hal demikian tidak dibenarkan sebab Allah menurunkan Al-Qur’an buka untuk dijadikan matsal, tetapi untuk direnungkan dan kemudian diamalkan isi kandungannya.

C.     Unsur – unsur Amtsal dalam Al-Qur’an
Sebaian ulama mengatakan bahwa amtsal memiliki 4 unsur, yaitu :
1)     Segi perumpamaan
2)     Alat yang dipergunakan untuk tasybih
3)     Yang diperumpamakan
4)     Sesuatu yangdijadikan perumpamaan
Aeperti firman Allah :
مثل الدين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ج والله يضاعف لمن يشاء ج والله واسع عليم (البقرة : 261)
Artinya : “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh)orng yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir pada tiap-tiap butir :seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran ) bagi siapa saja yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia Nya lagi Maha Mengetahui)”. (Al-Baqoroh:261)
Ø  Wajhu syabah pada ayat di atas adalah pertumbuhan yang berulang-ulang. Adatu tasybih nya adalah kata matsal, musyabbahnya adalah infak atau shodaqoh di jalan Allah. Edangkan musyabbahbihnya adalah benih.
D.  Faedah – faedah Amtsal dalam Al-Qur’an
*     Menampilkan sesuatu yang abstrak (yang ada dalam pikiran) ke dalam sesuatuyang konkret material yang dapat diindera manusia dan difahami oleh manusia.[10]
*     Menyingkap makna yang sbenarnya dan memerlihatkan hal yang gaib melalui paparan yang nyata,[11] seperti dalam firman Allah :
الدين يأكلون أموال الربا لا يقومون الا كما يقوم الدي يتخبطه الشيطان من المس (البقرة : 275)
Artinya :”orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, mlainkan seerti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila”. (Al-Baqoroh: 275)
*     Menghimpun artiyang indah dalam ungkapan yang  singkat sebagaimana terlihat dalam amtsal kaminah dan amtsal mursalah.[12]
*     Membuat seseorang lari dari perumpaaan yang dsebut dalam ayat karenaperumpamaan tersebut termasuk yang dibenci oleh tabiat.[13]
*     Membuat si pelaku amtsal menjadi senang dan bersemangat.
*     Meberikan pujian pada pelaku.[14]
*     Memperlihatkan bahwa yang dijadikan perumpamaan memiliki sifat yang tidak disenangi manusia.
*     Amtsal lebih berpegaruh pada jiwa, lebih efektif dalam memberikan nasihat, lebih kuat dalam memberikan peringatan dan lebih dapat
memuaskan hati. Dalam Al-Qur’an Allah swt banyak menyebut amtsal untuk peringatan dan supaya dapat diambbil ibrahnya.[15]
*     Memberikan kesempatan pada setiap budaya dan juga bagi nalar para cendikiawan untuk menafsirkan dan mengaktualisasikan diri dalam wadah dan nilai-nilai universalnya.
*     Untuk menjadi hujjah (argument) atas kebenaran.[16][1] Manna Al-Qathtan. Mabahits Fi Ulum Al-Qur’an, Mansyurat Al-Hasr Al-Hadits,1973,hlm 282.
[2] Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, cet. Ke-1,1998. Hlm.587.
[3] قول محكمي سائر يقصد منه تشبيه حال ا لدي حكي فيه يحا ل ا لدي قيل لاجله
(al-syaykh Ahmad Al-Iskandari ; al-syaykh Musthafa ‘Inani, Al-Wasith Fi Al-Adab Al-Arabi Wa Tarikhi,Dar Al-Ma’arif,1978,hlm. 16).
[4] Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar, jilid 1, Dar Al-Fikr, Beirut,tt.,hlm.236.
[5] Al-Qaththan,op. cit,hlm.283.
[6] Muhammad Bakar Isma’il, Dirasat Fi Ulum Al-Qur’an, Dar Al-Manar, kairo, 1991, hlm. 334.
[7] Rosihon Anwar, Ilmu Tafsir, Pustaka Setia, Bandung, cet.ke-1,2000.hlm.94.
[8] Ibid., hlm. 97.
[9] Ibid ., hlm.105.
[10] Ibid,. hlm. 107.
[11] Ibid,. hlm. 108
[12] Ibid., hlm. 109.
[13] Nashruddin Baidan, Wawasan Baru Ilmu Tafsir, hlm. 255.
[14] Rosihon Anwar, o. cit, hlm. 110.
[15] Ibid .,hlm. 112.
[16] Nashruddin Baidan, op. cit,hlm. 258.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar